תקנון האתר

מבוא

 1. ברוךהבא לאתר https://zissultd.com  להלן -"האתר"), אותו מפעילה ZISSU  ע.מ. 203506589 להלן -"האתר " ו/או "ZISSU",  לפי העניין). האתר מאפשר רכישה מקוונת של מוצרים המשווקים על ידי ZISSU ( החנות וירטואלית) (להלן: "המוצרים"). הרכישה באתר, תתאפשר בכפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה (להלן - "תנאי השימוש").
 2. המשתמשבאתר (להלן: "המשתמש" ) נדרש לקרוא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר שכן, המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או רכישה של מוצר כלשהו באתר מהווים הסכמת המשתמש להוראות תקנון זה. המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם המשתמש אינו מסכים לאמור כאן, המשתמש מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
 3. ZISSU  שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי בתנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.
 4. השימושבלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר, זכר ונקבה גם יחד.
 5. כותרותהפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

תנאי סף לביצוע רכישה באתר

 1. ביצועהרכישה באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  • המשתמש הינו בגיר(בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל. במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס מסיבה אחרת (יחד להלן, לצורך תקנון זה: "הקטין"), כי אז נדרש הקטין בזאת לידע את האפוטרופוס הממונה עליו ו/או את הוריו (יחד להלן לצורך תקנון זה: "הממונים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם מראש לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא,במסגרת האתר. על הממונים חלה האחריות ליידע את הקטין המעוניין להשתמש באתר בדבר תנאי השימוש בו וכן לפקח על פעילותו. כל פעילות אשר תבוצע על ידי קטין באתר תחשב כאילו ניתנה הסכמת הקטין ו/או הממונים עליו לאמור בתנאי התקנון.
  • המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט, ויעודכן במאגרי האתר.
  • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה ו/או בעל חשבוןPaypal פעיל.
  • המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ו/או מקום האספקה של המוצרים ו/או השירותים נמצא בישראל.

 

פרטי המשתמש

 1. בעתביצוע רכישה באתר יידרש המשתמש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: מספר תעודת זהות, שם פרטי ושם משפחה (במקרה של תאגיד- שם ומס' חברה) טלפון, כתובת מדויקת, מיקוד, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי אמצעי תשלום. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטי נוספים, כמופיע בדרישות האתר מעת לעת. המשתמש מתחייב בזאת למסור את פרטיו האישיים בלבד וכן מתחייב כי הפרטים שימסרו הינם נכונים, עדכניים, מלאים ומדויקים ומצהיר כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו. מובהר כי במסגרת הליך ההזמנה ומסירתה למשתמש נדרשת זמינות המשתמש באופן טלפוני ו/או לקבלת מסרונים וכי במקרה של חסימת קו טלפוני לקבלת תוכן ו/או "טלפון כשר" ו/או מניעה אחרת לקבלת מסרונים מZISSU,  לא ניתן יהיה להשלים את תהליך ההזמנה ומסירתה והמשתמש מאשר כי הדבר ידוע ומובן לו ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות כלשהן כלפי ZISSU במקרה של אי קבלת מידע באמצעות טלפון/מסרון מן הטעמים הללו. מובהר כי במידה והפרטים שיימסרו יהיו שגויים, חלקיים או לא מדויקים, כי אז לא תוכל ZISSU להבטיח את ביצוע ההזמנה ו/או את אספקת המוצרים ו/או השירותים לידי המשתמש במועד המתוכנן.
 2. המשתמשמצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ו/או פרטים שאינם שלו עלולה להוות עבירה פלילית וכי במקרה של מסירת פרטים כוזבים ייתכנו צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לZISSU בשל כך.
 3. בעצםביצוע העסקה באתר באמצעות כרטיס אשראי ו/או חשבון Paypal מצהיר בזאת המשתמש כי כרטיס האשראי ו/או חשבון Paypal באמצעותו מבוצעת העסקה הינו בבעלותו או בבעלות תאגיד בשמו הוא מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הוא מורשה על פי כל דין ו/או הסכם לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי.

התחייבויות המשתמש באתר:

מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש באתר מתחייב: 

 • לא לבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן סביר או בלתי פרופורציונאלי על האתר ו/או על התשתית הקשורה אליו; 
 • לא לפרסם ו/או לשדר באתר כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר בלתי חוקי, מסית, מאיים, שיקרי, מטעה, גזעני, לא להשתמש בשפה בוטה או גסה או כזו שעשויה להעליב או לפגוע במשתמשים אחרים, לא לפרסם כל חומר שיש בו משום לשון הרע או פגיעה בפרטיותו של אדם, לא לפרסם דברי השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה;
 • לא להציג את עצמו כמי שפועל מטעמה ו/או בשמו של האתר בכל צורה שהיא;
 • לא להשתמש באתר (לרבות בתכנים ובשירותים המוצעים בו) לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;
 • לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות עוינות כדוגמת סוס טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) וכיוצ"ב יישומים מזיקים (Malicious Applications) למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995;
 • לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • לא ליצור קישור או קישור עמוק (deep linking) ו/או הפניות לאתר מאתרים אחרים. כמו כן, חל איסור להפנות לכל קישור לחומר שפרסומו נאסר לפי תנאי שימוש אלה; 
 • לא לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של האתר או כל חלק מהם, ולא לעשות כל פעולה באתר או בחלק ממנו באופן שיגרום או עשוי לגרום לאתר ובעליו לנזקים.

ביצוע רכישה באמצעות האתר

 1. לצורךביצוע הרכישה, לאחר מסירת פרטיו האישיים כמפורט בסעיף 7 לעיל, יידרש המשתמש לאשר את ביצוע הזמנתו (להלן: "ההזמנה").
 2. התשלוםבגין הרכישה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי (ישראלי בלבד) או חשבון  Paypalבלבד (לא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגון: שיק, מזומן, זיכוי, תו שי 'וכד'
 3. עםסיום הליך המכירה ישלח לדואר האלקטרוני של המזמין מסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק (להלן: "מסמך פרטי העסקה".
 4. לאחרביצוע ההזמנה יבדקו פרטי כרטיס האשראי באמצעותו בוצע התשלום אל מול חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח אל המשתמש הודעת דוא"ל, בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסר בעת רישום לאתר, בדבר אישור ביצוע הרכישה.
 5. בהתאמה, בתשלוםבאמצעות חשבון Paypal יתבקש המשתמש להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר Paypal, או לחלופין, יוכל לבחור לפתוח חשבון במקרה של תשלום באמצעות חשבון Paypal, תאושר הרכישה רק לאחר קבלת אישור Paypal. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Paypal.
 6. יובהר ויודגש כי ביצוע ההזמנה בפועל על ידי ZISSU יעשה רק לאחר שיתקבל אישור חברת האשראי בדבר ביצוע החיוב, זאת בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית.
 7. במידה והרכישה לא תאושר על ידי חברת האשראי, זאת מכל סיבה שהיא, כי אז תוצג למשתמש הודעה באתר. במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.
 8. מרגעביצוע ההזמנה באתר ואילך תהיה רשאית  ZISSU לשלוח אל המשתמש הודעות עדכון באמצעות דוא"ל ו/או מסרונים, בדבר סטטוס ביצוע ההזמנה,  מובהר כי ייתכנו אי דיוקים בהודעות העדכון ולכן רק רישומיה הממוחשבים של ZISSU יהוו ראיה מחייבת באשר למועדי ביצוע שלבי ההזמנה השונים.
 9. ZISSUאינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל הדגמים ו/או שירותים שתמונותיהם מופיעות באתר, במקרה שלאחר הזמנת מוצר ו/או שירות באתר על ידי המשתמש, יתברר כי המוצר ו/או השירות הוסר מרשימה המוצעת באתר,  כי אז תוכל ZISSU,  לפי שיקול דעתה, להודיע על כך למשתמש ולהציע לו מוצר חלופי או לחלופין, לבטל את הזמנת המוצר ו/או השירות ולזכות את הלקוח בעלות המוצר המבוטל כפי שחושבה בהזמנה.
 10. מבלילגרוע מאילו מהוראות תקנון זה, מובהר כי בתקופות בהן ייערכו מבצעים שונים באתר תהא ZISSU רשאית להורות בדבר שינויים שונים באתר ו/או במגוון השירותים ו/או המוצרים המוצעים ללקוחות האתר ו/או המחיר הנקוב עבורם. 
 11. כלמחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין.
 12. ZISSU  משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים באתר בזמן אמת(להלן: "המחירים"). עם זאת, לאור עדכון המחירים מעת לעת עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת צירוף המוצר לעגלת הקניה לבין עת השלמת הליך הזמנה.  אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.  למען הסר ספק, ZISSU לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור.מובהר כי ZISSU רשאית לעדכן ולשנות את המחירים מעת לעת וללא הודעה מוקדמת והמחיר המחייב יהא המחיר שנמסר למשתמש בעת השלמת הליך הזמנה.
 13. לאיינתנו כפל הנחות/הטבות על שירותים ו/או מותרים הנמכרים באתר אלא אם יצוין אחרת.
 14. במקרהשל מבצעים מיוחדים ופרסום "תקנון מבצע" יחולו על המבצע הוראות "תקנון המבצע". התקנון יפורסם באתר.
 15. התכנים המצויים באתר מוצגים כמות שהם (AS IS), ללא כל התחייבות, מצג או אחריות מכל סוג שהוא. אין בהצגתם והצעתם באתר משום מצג או התחייבות של האתר ו/או מי מטעם בדבר התאמתם לצרכי המשתמש, למטרה מסוימת, לעדכניות התכנים ו/או לנכונותם ו/או להיעדר הפרה של זכויות יוצרים, והאתר אינו אחראי לדיוק, מהימנות, שלמות הנתונים, היעדר שגיאות בתכנים באתר, השפעתם על המחשבים שמשמשים את הגולשים, או כי הגישה לאתר או פעילותו תהיה רציפה, זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע. האתר אינו נושא באחריות כלשהיא לתכנים (לרבות תוצאות ישירות ועקיפות שיגרמו למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה מהשימוש בהם או לאי יכולת השימוש בהם). התמונות המוצגות באתר משמשות לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות.

אספקת המוצרים

 1. ZISSU תספק את המוצרים ו/או השירותים שנרכשו באמצעות האתר אלכתובת הדואר האלקטרוני שיציין המשתמש בעת הזמנתו.
 2. ZISSU תפעל על מנת לספק את המוצרים ו/או השירותים שהוזמנו עלפי התנאים הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה. במועד עדכון תקנון זה זמן אספקת המוצרים מרגע הזמנתם באתר הינו בתוך 24 שעות לכל היותר. מובהר כי מועד אספקת המוצרים ו/או השירותים המצוין באתר מתייחס לימי עסקים היינו, בספירת הימים לא יספרו ימי שבת וחג)וכן, כי המועד לתחילת ספירת זמן האספקה יהא במועד קבלת אישור חברת האשראי לעסקה. לתשומת לב המשתמש, הזמנה שבוצעה באתר שלא ביום עסקים או ביום עסקים כאמור, לאחר השעה 14:00, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת. למען הסדר הטוב לא תתאפשר אספקת השירותים ו/או המוצרים בימי שבת וחג.
 3. מובהרכי התחייבות ZISSU לאספקת המוצרים הינה בכפוף להשלמת ביצוע התשלום על ידי המשתמש ואישורו על ידי חברת האשראי וכן בכפוף לזמינות המוצרים ו/או השירותים באתר.
 4. ZISSU לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/אולאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטי התקשרות שגויים ו/או לא מדויקים/מלאים שמסר המשתמש וכן, לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות, נזקי טבע, נפילת האתר וכיוצ"ב. 
 5. במקרהשל איחור או עיכוב באספקה צפויים ו/או הידועים לZISSU מראש, תנקוט  ZISSU במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד ההזמנה.

ביטול עסקה

 1. המשתמשיהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי בלבד, הכל כמפורט להלן;
  • ביטולהעסקה ייעשה תוך 7 ימים מיום קבלת המוצר ו/או שירות או מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר ביניהם.
  • הודעתביטול ניתן למסור אל מחלקת שירות הלקוחות של ZISSU בטלפון ב054-4492311  ו/או במייל  chen@zissultd.com.
  • בהודעתהביטול יש לציין את שם ומספר הטלפון והזהות של המשתמש ומספר ההזמנה (ו/או פרטי זיהוי נוספים שידרשו לשם זיהוי העסקה וזהות מבטל העסקה ובציון סיבת הביטול והתחייבות שלא לעשות כל שימוש במוצר ו/או בשירות שסופק לרבות מחיקת קבצים ו/או נתונים שסופקו ללקוח במסגרת העסקה.
  • החזרתהפריט לידי ZISSU תבוצע באחת מהדרכים הבאות: מסירת הפריט באחת מחנויות ZISSU לפי בחירת המשתמש, או שליחת הפריט אל משרדי ZISSU באמצעות דואר /ואו שליח ו/או בדרך אחרת, בתיאום עם נציגיZISSU ( באמצעות מחלקת שירות הלקוחות.

ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמהבשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או בשל הפרה של החוזה על ידי ZISSU;

 1. עלהמשתמש לבדוק את התאמת המוצר והשירות טרם ביצוע ההזמנה באתר, במידה ומוצר ו/או שירות כלשהו התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באת, תהיה  ZISSU לערוך התאמות ושינויים אפשריים כדי להתאימה לצרכי הלקוח ובמידה והדבר לא יתאפשר יהא רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת  הקבצים לידיו ומסירת התחייבות שלא לעשות כל שימוש במוצר ו/או בשירות שסופק לרבות מחיקת קבצים ו/או נתונים שסופקו ללקוח במסגרת העסקה.'  ובמידה ולא בוצעו מחיקות כאמור לZISSU  תעמוד הזכות לתבוע את המשתמש בשל שימוש בשירותיה ומוצריה בסכום מלא.
 2. החזרכספי במקרה של ביטול עסקה באשראי או באמצעות Paypal  יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 30 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה.
 3. בכלמקרה, ZISSU תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה ובהתאם לדין,  לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם (ולמעט במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה.
 4. סייגיםלזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול.

ביטול העסקה על ידי ZISSU;

 1. ZISSUתהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה בנסיבות להלן:
  • במקרה ונפלה באתר טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ו/או השירות המוצג באתר ובין אם בתיאור המוצר ו/או השירות כפי שהוצג באתר;
  • מקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
  • אם התברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית ו/או שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה של המשתמש ו/או מי מטעמו;
  • אי זמינות הלקוח ו/או פרטי התקשרות שגויים/חלקיים/לא עדכניים.
  • הודעהעל ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה וZISSU תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.
  • למעטבגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי  ZISSU בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

קישור לאתרים אחרים

 1. לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד, עשוי האתר להציע קישוריות ו/או הפניות לאתרים אחרים, אולם מובהר בזאת כי אין האתר מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני. מובהר בזאת כי האתר לא בדקה את אתרי צד ג' אלה, אין לאתר שליטה עליהם והוא לא יישא בכל אחריות בקשר לכך או בקשר לתכנים, נתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ו/או לתנאי השימוש בהם. במקרה שתשתמש בקישוריות ו/או הפניות אלו, תצא מהאתר. 
 2. האתר אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בקישוריות ו/או ההפניות או מהסתמכות עליהם ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים, לרבות כל נזק ישיר או עקיף שייגרם לך או לרכושך. ההחלטה לגשת לאתר צד ג' כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר המשתמש עובר לקישורים עליך לעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם.

הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע

 1. ZISSU ו/אומי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישיים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של ZISSU אשר אחת ממטרותיו היא דיוור ישיר. להסרה ממאגר המידע, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של ZISSU  במייל  chen@zissultd.com או במנגנון unsubscribe שיופיע בדיוור האלקטרוני למשתמש.
 2. מובהרכי על מנת להגן על סודיות המידע פועלת  ZISSU באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer)  המשמש להצפנת נתונים מרגע הקלדתם על ידי הלקוח ועד להעברתם למערכת אתר   ויודגש; פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכותZISSU  מאחר ו- ZISSU נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של ZISSU להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן,  אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמורבידי ZISSU ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ZISSU. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, ZISSU לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 3. לתשומתלב המשתמש:  במעמד הרכישה הראשונה באתר יתבקש המשתמש לבחור במקום המיועד לכך האם הינו מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת מידע תכני באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעותM.S). אם המשתמש אינו מעוניין לקבל מידע תכני ו/או הודעות על מבצעים והנחות מZISSU,  הוא יוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן יוכל להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר לרבות במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שיקבל מZISSU.
 4. השימושבמידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זה: שיפור חווית המשתמש, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים,התאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמם, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה לנרשמת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת(לרבות ב-SMS ודוא"ל), לרבות באמצעות טכנולוגיית "עוגיה" (Cookies) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכד'. מובהר כי המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים, פרט למספר כרטיס האשראי, ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירותים ו/או תפעול האתר ו/או מועדון הלקוחות ו/או לניהולו התקין של האתר (כגון על ידי העברת מידע לעובדי האתר ו/או לספקי האתר), והכל בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
 5. ZISSU  תוכל למסור פרטים כאמור גם לצרכים אחריםככל שתידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או לפי דין ו/או על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון ושימוש הלקוחות באתר ו/או אם תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר וככל שהמידע יועבר לאותו גוף שיקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות בחברה ו/או אם תעלה טענה ו/או יתעורר חשד אצל האתר כי הנרשמת לאתר ביצעה מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים ו/או חשד כי המשתמשת ביצעה שימוש שיש בו משום לאפשר, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה בלתי חוקי ו/או חשוד כמעשה בלתי חוקי ו/או שימוש שיש בו משום הפרת תנאי מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם האתר.
 6. רישוםהפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של הנרשם לכך שמידע אודות פרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיו יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של האתר ו/או מי מטעמו, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין.  משתמש רשאי לדרוש מהאתר בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.  המשתמש מוסר את פרטיו מרצונו החופשי. ידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע אודותיו. האחריות בגין נכונות הפרטים ועדכונם הינה על המשתמש בלבד.

 

 

זכויות יוצרים וקנין רוחני

 1. כלזכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה הינם רכושה הבלעדי של ZISSU בלבד.
 2. האתרוהתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב'' (להלן - "המידע") מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הוא קניינה של ZISSU או של צדדים שלישיים אשר התירו לZISSU לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.
 3. זכויותאלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר ZISSU,  בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים ו/או שירותים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר ZISSU,  בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם ZISSU בלא קבלת הסכמת ZISSU מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר ZISSU לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת ZISSU מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה(אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר( לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של ZISSU מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו ZISSU, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. שם האתר, שם המותג (ZISSU), סימני המסחר של ZISSU ( בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב' - הם כולם רכושה של ZISSU בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב,הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם  והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של ZISSU ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם ZISSU נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
 4. נאסרעל המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של ZISSU.
 5. המשתמשמכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.
 6. איןלהפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

כללי;

 1. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי בלבד.
 2. על תנאי שימוש אלה (לרבות מדיניות הפרטיות) ועל האתר, לרבות כל שימוש ייעשה בו, יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם, ללא הפנייה או שימוש בכללי ברירת הדין שלה. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאי השימוש ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו. האתר מנהל את האתר ממשרדיו בישראל. היה והמשתמש ייגש אל האתר מחוץ לגבולות ישראל, המשתמש עושה זאת באחריותו, ויישא באחריות למלא אחר החוקים המקומיים החלים.

 

תאריך עדכון אחרון: 10 במרץ 2019